Stanovy OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NOBISCUM HUMANITAS

čl.1 Název sídlo, působnost

Název občanského sdružení je OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOBISCUM HUMANITAS.
Sídlem sdružení je Zámek Blatná, Na Příkopech 320, 388 01 Blatná
Sdružení působí v Blatné a okolí, sdružení se nečlení na organizační jednotky.

čl.2 Cíle

Cílem sdružení je:

 • umožnit setkávání občanů z různých zemí
 • představovat tradiční národní zvyky, tance, písně, výrobky z cizích zemí v prostorách zámku v Blatné
 • pořádat kulturní akce, představení, výstavy a konference

čl.3 Náplň a formy činnosti

Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností při setkávání občanů z různých zemí, různých kulturních prostředí a různých tradic, zejména:

 • praktická činnost členů při získávání informací a kontaktů
 • spolupráce s jinými sdruženími s podobným zaměřením
 • pořádání „národních víkendů“ na zámku v Blatné

Sdružení bude spolupracovat s majiteli zámku, Městem Blatná, partnerskými městy Blatné, zastupitelskými úřady a dalšími občany a institucemi, v jejichž zájmu je taková setkávání podporovat.
Sdružení nepodniká za účelem zisku.

čl.4 Členství ve sdružení

Členy se mohou stát fyzické osoby starší 15 let, které se písemně přihlásí ke stanovám a cílům sdružení a budou se na jeho činnosti aktivně podílet. O členství rozhoduje představenstvo.
Členství zaniká:

 • vzdáním se členství (písemně nebo veřejným prohlášením na valné hromadě)
 • úmrtím
 • vyloučením představenstvem za porušení povinností, vyplývajících ze stanov
 • zánikem sdružení

Práva člena:

 • účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován
 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

Povinnosti člena:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení
 • hájit zájmy sdružení

čl.5 Majetek

a)Zdroje příjmů: dobrovolné příspěvky členů, sponzorů, získané granty, výtěžky z pořádaných akcí.
b)Prostředky se používají k dosažení cílů sdružení.
Veškerý majetek sdružení musí být spravován v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a s péčí řádného hospodáře.
O využití prostředků sdružení rozhoduje představenstvo

čl.6 Orgány sdružení

Valná hromada

 • je svolávána jednou ročně způsobem v místě obvyklým
 • volí představenstvo
 • schvaluje výroční zprávu
 • rozhoduje o zániku sdružení a jmenuje likvidátora
 • valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna v okamžiku zahájení nadpoloviční většina členů
 • není-li v okamžiku zahájení přítomna nadpoloviční většina členů, bude zahájení odsunuto o 30min. a pak může být jednáno a přijímána usnesení, je-li přítomna alespoň 1/3 členů.
 • pro přijetí návrhu musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Představenstvo

 • má 5 členů
 • schvaluje roční plán
 • schvaluje roční účetní uzávěrku
 • předkládá výroční zprávu
 • rozhoduje o změně stanov
 • rozhoduje o přistoupeni dalšího člena sdružení
 • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
 • schází se nejméně 4x ročně, jeho schůze řídí předseda, místopředseda nebo předsedou pověřený člen představenstva
 • představenstvo je schopno usnášení, jeli přítomna nadpoloviční většina členů. Přijat je návrh, pro který se vysloví nadpoloviční většina přítomných členů, v případě rovnosti počtu hlasů vítězí návrh, pro který se vysloví předseda. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové sdružení s hlasem poradním.
 • může podle potřeby podrobněji rozpracovat procesní pravidla navazující na tyto stanovy

Předseda představenstva

 • je statutárním orgánem sdružení
 • zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem v právních vztazích
 • v případě potřeby, nemůže-li z vážných důvodů předseda, jedná jménem sdružení místopředseda

Kontrolní komise

 • je tříčlenná
 • je volena valnou hromadou na 1 rok
 • jejím členem se může stát pouze člen sdružení starší 18 let
 • kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady
 • připravuje revizní zprávu a předkládá ji valné hromadě

čl.7 Zánik sdružení

Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady, která rozhodne o způsobu likvidace práv a závazků Sdružení a zajistí majetkové vypořádání v souladu s cíli sdružení (čl.2)

čl.8 Společná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR

Za přípravný výbor OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ NOBISCUM HUMANITAS

Blanka Malinová,
Holečkova 784
388 01 Blatná

Zobrazení stránek v jiných jazycích